Славистичен екип

проф. д-р. Маргарет Димитрова

 • Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Научните ѝ интереси са в областта на средновековната славянска книжнина, историята на гръцко-българските езикови контакти и преводи, хърватската глаголическа книжнина, взаимоотношенията християнство и език, ръкописната традиция на История славянобългарска.
 • Ръководител на проекта „Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“, както и  на славистичния екип.

проф. д-р. Андрей Бояджиев

 • Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Научните му интереси са в областта на старобългарски език, история на българския и източнославянските езици, кирилска и глаголическа палеография, маркиращи компютърни езици, електронни публикации и бази от данни в хуманитаристиката.
 • Координатор на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р. Петко Димитров Петков

 • Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Научните му интереси са в областта на Кирило-Методиевите преводи в различни жанрови области,  съчиненията на св. Климент Охридски, език и литература на българското Възраждане.
 • Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Любка Ненова

 • Преподавател по старобългарски език и съвременен български език за чуждестранни студенти в катедра български език  към Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 • Научните ѝ интереси са в областта на история на българския книжовен език, Търновска книжовна школа, Църковнославянския език, Теория и практика на научното изследване, химнография.
 • Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Андрей Стефанов Бобев

 • Научен сътрудник към КМНЦ-БАН.
 • Научните му интереси са в областта на старобългарския език, история на българския книжовен език, история на литературния език, фонетика, съвременен български език.
 • Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

свещ. Козма Поповски

 • Научен сътрудник към ЦИАИ на БПЦ. Предодавател в Софийската Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“. Докторант към КМНЦ – БАН.
 • Научните му интереси са в областта на старобългарската литература, славянската палеография, литургика, българо-византийски литературни и културни връзки, православно богословие.
 • Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

проф. д-р. Климентина Иванова

 • Научен сътрудник към КМНЦ-БАН. катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Научните ѝ интереси са в областта на славистиката, старобългарската литература, литературна история, славянска палеография и кодикология, Кирило-методиавистика, религиознание и богословие.
 • Главен научен консултант,  редактор и  член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

проф. д-р. Елисавета Мусакова

 • Научен сътрудник към ИнИИ – БАН, сектор Изобразително изкуство. Хоноруван доцент, катедра „Изкуствознание“ НХА.
 • Научните й интереси са в областта на славянската и византийската кодикология и палеография, украса на ръкописната книга, християнско изкуство.
 • Научен консултант, редактор и  член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.