Продължение на научно-изследователският проект “Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“

В началото на 2018 година бе сключено споразумение между Софийския университет и Министерството на образованието и науката от една страна, и Зографската света обител от друга. Благодарение на оказаната финансова помощ от страна на Министерството бе продължен многогодишният научен проект “Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“, който вече няколко години се реализира, благодарение на ползотворното сътрудничество между Софийският университет и Зографската света обител. Настоящето продължение на проекта е за срок от една година и ще приключи до средата на 2019 година.

През този период се предвиждат следните дейности:

  • Усъвършенстване на съществуващата дигитална платформа на Зографския дигитален архив в СУ “Св. Климент Охридски”.
  • Конвертиране на съществуващи и създаване на нови описания на различни по тип документи и архиви (славянски ръкописи, османски, молдо-влахийски и византийски документи) в XML формат.
  • Създаване на нов софтуер за каталожно описание на библиотечния фонд на Зографската света обител. Мигриране от старата каталожна система и редактиране на библиографски записи.
  • Организиране и провеждане на международна работна среща под название: “Zograf monastery within the Athonite monastic network in the Ottoman era” с участието на водещите световни специалисти, работещи върху османските архиви на светогорските манастири.

Предвиждат се също подготовката и отпечатването на две издания. Първото ще събере всички доклади на членовете на научните екипи, които бяха представени на изминалите конференции и чрез които беше популяризирана работата на изследователите, работещи по проекта. Сборникът също така ще включва текстове на изследователи, които работят по сходна научна проблематика и са участвали на научните форуми, провели се в предишните етапи на проекта. Второто издание  ще представи най-старите пергаментни кирилски фрагменти от сбирката на манастира. То ще включва езиковедски и палеографски анализ, наборно и фототипно издание на фрагментите.

Очакван резултат при завършването на този етап на проекта е:

  1. наличието на работеща и достъпна онлайн дигитална платформа, представяща част от богатото средновековно наследство на Зографската обител,
  2. функциониращ електронен каталог в библиотеката на манастира и
  3. достъпни издания, популяризиращи методите и резултатите от работата на участващите в проекта изследователи.