Към изворите

В Зографската издателска поредица Библиотека •Към изворите• се публикуват изворни текстове от манастирския архив, както и стойностни трудове върху родната и общобалканската църковна история и култура, основани на изворов материал.