Дигитална библиотека

Инвентарен №: 6211

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Княжеско-сербской типографии

Белград, 1835 г., 84 с.

Писменник от Христаки П. Дупничанина. 1835

Павлович, Христаки Георгиев, (1804-1848)

Библиографска информация:

Писменникъ общеполезенъ на секого единороднаго ми болгарина отъ кой и да е чинъ и возрастъ : сочиненъ споредъ днешній-а писмописателенъ способъ отъ Хрістаки П. Дупничанина, учителя въ славено-еллинско-то въ Сищовъ училище кой-то сега перво на свѣтъ издава го. Престоявалъ и изправялъ шура неговъ Іяковъ Иліевичъ, С. Въ Бѣлиградѣ у Кнѧжеско-Сербской Тѵпографіи 1835. – Белград, 1835. – 78 + [6] с.; 18 см.

М. Стоянов, т.І, №5841