Дигитална библиотека

Инвентарен №: 17195

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Типографїя Корпуса Чужестранныхъ Единовѣрцовъ

Санкт-Петербург, 1795 г.

История на разните славянски народи: българи, хървати и сърби. 1795

Йован Раич (1726-1801), [Іоанн Раич (Ковилски), архимандрит]

Библиографска информация:

Исторія разныхъ Славянскихъ народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ, изъ тмы забвенія изъятая, и во свѣтъ историческій произведенная Іоанномъ Раичемъ, архимандритомъ во Свято-Архангельскомъ монастырѣ Ковилѣ. А нынѣ по Высочайшему Ея Императорскаго Величества повѣленїю съ перваго въ Вѣнѣ изд. напечатана.Санкт Петербург, 1795. – 38+318 с.; 27 см.