Екипи

Славистичен екип

проф. д-р. Маргарет Димитрова

- Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

- Научните ѝ интереси са в областта на средновековната славянска книжнина, историята на гръцко-българските езикови контакти и преводи, хърватската глаголическа книжнина, взаимоотношенията християнство и език, ръкописната традиция на История славянобългарска.

- Ръководител на проекта „Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“, както и на славистичния екип.

проф. д-р. Андрей Бояджиев

- Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

- Научните му интереси са в областта на старобългарски език, история на българския и източнославянските езици, кирилска и глаголическа палеография, маркиращи компютърни езици, електронни публикации и бази от данни в хуманитаристиката.

- Координатор на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р. Петко Димитров Петков

- Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

- Научните му интереси са в областта на Кирило-Методиевите преводи в различни жанрови области, съчиненията на св. Климент Охридски, език и литература на българското Възраждане.

- Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Любка Ненова

- Преподавател по старобългарски език и съвременен български език за чуждестранни студенти в катедра български език към Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

- Научните ѝ интереси са в областта на история на българския книжовен език, Търновска книжовна школа, Църковнославянския език, Теория и практика на научното изследване, химнография.

- Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Андрей Стефанов Бобев

- Научен сътрудник към КМНЦ-БАН.

- Научните му интереси са в областта на старобългарския език, история на българския книжовен език, история на литературния език, фонетика, съвременен български език.

- Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

свещ. Козма Поповски

- Научен сътрудник към ЦИАИ на БПЦ. Предодавател в Софийската Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“. Докторант към КМНЦ – БАН.

- Научните му интереси са в областта на старобългарската литература, славянската палеография, литургика, българо-византийски литературни и културни връзки, православно богословие.

- Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

проф. д-р. Климентина Иванова

- Научен сътрудник към КМНЦ-БАН. катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски".

- Научните ѝ интереси са в областта на славистиката, старобългарската литература, литературна история, славянска палеография и кодикология, Кирило-методиавистика, религиознание и богословие.

- Главен научен консултант, редактор и член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

проф. д-р. Елисавета Мусакова

- Научен сътрудник към ИнИИ – БАН, сектор Изобразително изкуство. Хоноруван доцент, катедра „Изкуствознание“ НХА.

- Научните ѝ интереси са в областта на славянската и византийската кодикология и палеография, украса на ръкописната книга, християнско изкуство.

- Научен консултант, редактор и член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р Венета Савова

- Преподавател по старобългарска литература в специалностите в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”.

- Научните ѝ интереси са в областта на старобългарската литература, славянската оригинална и преводна химнография.

- Член на направление Славянски ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Григор Бойков

- Изследовател в Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към СУ„Св. Климент Охридски“. Хоноруван преподавател към ИФ на СУ.

- Научните му интереси са в областта на социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период, османска палеография.

- Ръководител и координатор на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Мария Кипровска

- Изследовател в Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към СУ„Св. Климент Охридски“.

- Научните ѝ интереси са в областта на османска социална и политическа история, османското архитектурно наследство, държавно устройство и управленска структура на ранната Османска държава.

- Член на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Дамян Борисов

- Преподавател по история в ПУ “Паисий Хилендарски”, Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали.

- Научните му интереси са в областта на османската история, османското културно-историческо наследство, история на България.

- Член на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

PhD. Phokion Kotzageorgis

- Assistant Professor in Early Modern Greek History at Aristotle University of Thessaloniki.

- Научните му интереси са в социална история, стара и нова история на Гърция, църковна история, историческа демография, история на Балканския полуостров, османска история.

- Консултант и член на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Молдо-влахийски екип

проф. д-р. Иван Билярски

- Научен сътрудник към ИИсИ – БАН. Преподавател във Варненски свободен университет, Юридически факултет.

- Научните му интереси са в областта на политическата идеология, история на правото, публикуване на изворови текстове, работа с ръкописи.

- Координатор и член на направление Молдо-влахийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Димитър Пеев

- Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Лектор по български език към Institut for Slavic Studies, Humboldt University, Berlin.

- Научните му интереси са в областта на старобългарския език, културна и политическа история на Slavia Orthodoxa, индо-европейски изследвания, дигитализация на средновековно наследство.

- Координатор и член на направление Молдо-влахийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

- Член на екип "Кондики".

prof. PhD Petronel Zahariuc/Петронел Захарюг

- Декан на Faculty of History, “Al. I. Cuza” University, Iaşi. Преподавател по история.

- Научните му интереси са в областта на средновековна и пред-модерна история на Румъния, история на православната Църква, славянска и румънска(кирилска) палеография, генеалогия, хералдика и сигилография.

- Член на направление Молдо-влахийски архиви, ръководител на румънския екип към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

PhD Gheorghe Lazar/Георге Лазар

- Associate professor Faculty of Archive, Buchares. Преподавател по славянска и румънска(кирилска) палеография, дипломатика и средновековна хронология.

- Научните му интереси са в областта на Социална и политическа история и идеология на средновековна и модерна Румъния, икономическа история на румънските княжества през XVII-XIX век;

- Член на направление Молдо-влахийски архиви, към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Екип Византийски архиви

PhD Kostis Smyrlis/Костис Смирлис

-Изследовател към Института за исторически изследвания на Националния гръцки изследователски фонд. (New York University)

- Научни интереси в областите на стопански, селищни и социални отношения във Византия (9 – 15 век).Икономическа и данъчна финансова политика на Византия. История на византийските манастири. Издаване на византийски документи от Света гора.

- Член на направление Византийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Christophe Giros/Кристоф Жиро

-Доцент (Maître de conférences), преподавател и изследовател в Лионския университет (Université Lumière Lyon 2)

- Научните му интереси са в областта на византийската дипломатика и светогорските документи.

- Член на издателския екип на серията Archives de l’Athos (1946-) и на направление Византийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Генчо Банев

- Изследовател във Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски". Лектор по български език, литература и култура към Факултета по руска филология и славистика, Атински университет.

- Научните му интереси са в областта на византийската и средновековна славянска дипломатика, материалната култура на Балканите, византийско-славянските културни контакти и паметниците на българско-гръцкия билингвизъм.

- Член на издателския екип на серията Archives de l’Athos (1946-) и координатор на направление Византийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Demetrios Kyritses/Димитриос Кирицис

- Преподавател (Associate Professor of Byzantine History) по история на Византия в Критския университет(University of Crete)

- Научни интереси Аристокрацията в късна Византия. Аграрната икономика, Икономиката и обществения живот във византийския град. Политически практики и идеология във Византия: колективното вземане на решения.

- Член на направление Византийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Alexis Chryssostalis/Алексис Хрисосталис

- Завършил е Богословския институт „Св. Сергий“ в Париж и Парижкия университет Sorbonne. Работил е в Centre national de la recherche scientifique и в Collège de France.

- Научни интереси в областите на: История на древната християнска Църква; Ръкописната традиция на творенията на Никифор Константинополски; Иконоборския период в историята на Църквата; Атонските византийски документи.

- Член на направление Византийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Екип гръцки ръкописи

Olivier Delouis/Оливие Делуи

- Научен сътрудник (Chargé de recherche) и изпълнителен ръководител на екипа „Византийски свят“ в Националния център за научни изследвания ((Directeur adjoint de l’équipe Monde byzantin de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, CNRS). Отговорен редактор на списанието Revue des études byzantines (REB) и ръководител на проекта ANR JEANVI за Йоан VI Кантакузин. PhD по Византийска история (Sorbonne University).

- Научните му интереси са в областта на византийската култура и по специално монашество, агиография, дипломатика (светогорски документи), археология и историография на Византия.

- Член на издателския екип на серията Archives de l’Athos (1946-) и координатор на каталогизацията на гръцките ръкописи в Зографския манастир.

Eleftherios Despotakis/Елевтериос Деспотакис

- PhD, изследовател във филологическия департамент, византийски изследвания на Критския университет(University of Crete)

- Научни интереси в областта на духовна история на късновизантийската и поствизантийската епоха; Учени от гръцката диаспора; Връзките между Византия и Запада през перода на Ренесанса.

- Член екип за каталогизацията на гръцките ръкописи в Зографския манастир.

Alexis Chryssostalis/Алексис Хрисосталис

- Завършил е Богословския институт „Св. Сергий“ в Париж и Парижкия университет Sorbonne. Работил е в Centre national de la recherche scientifique и в Collège de France.

- Научни интереси в областите на: История на древната християнска Църква; Ръкописната традиция на творенията на Никифор Константинополски; Иконоборския период в историята на Църквата; Атонските византийски документи.

- Член екип за каталогизацията на гръцките ръкописи в Зографския манастир.

Гръцки певчески ръкописи

καθ. Γρηγόριος Στάθης/проф. Григориос Статис

- Почетен професор по византийско музикознание и пеене на Департамента по музикознание в Атинския университет, съосновател и ръководител на Фондацията за византийска музикология (Ίδρυμα Βυζαντινης Μουσικολογίας), учредена от Светия Синод на Еладската църква, основател на хора „The Maestors of the Psaltic Art“ («Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»).

- Научните му интереси са в областта на византийското музикознание, палеография и църковно пеене.

- Работи по описа на гръцките музикални ръкописи на Зографския манастир.

Екип певчески ръкописи

маг. Гоце Ристески (Охрид, Македония)

- Изследовател на свободна практика.

- Научните му интереси са в областта на църковна музика и музикална палеография, славянска палеография и кодикология, литургика, химнология.

- Координатор на направление Славянски певчески ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р Даниел Йорданов

- Псалт в храм „Успение Богородично“ гр. Г. Оряховица.

- Преподавател по църковно пение, типик и химноградия в Праволсавния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

- Научните интереси в областта на църковна музика, типик, химнография, литургика.

- Член на направление Славянски певчески ръкописи към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

Библиотечен екип

Антоанета Димитрова

- Координатор на квалификационната и издателската дейност на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

- Научните ѝ интересите са в областта на библиотечните софтуери, каталогизацията и стандартите за библиографско описание.

- Координатор на библиотечния екип към манастира.“.

Цвета Узунова

- Библиотекар в РБ „Пейо Яворов“, гр. Бургас - отдел Краезнание.

- В продължение на 15 години е завеждащ Библиотека Теология в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

- Научните интереси в областта на библиография, информационно-библиотечно дело и специализирани фондове.

- Член на библиотечения екип

Деян Димитров

- Инженер по електроника.

- Интересите му са в областта на каталогизирането и са свързани с изграждане на библиотечния софтуер в Зографския манастир.

- Член на библиотечния екип.

Гл. ас. д-р Цветан Василев

- Преподавател по латински език в катедра Класическа филология, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски“.

- Научните му интереси са в областта на средновековния гръцки и латински език, византийска и поствизантийска гръцка епиграфика, неолатински изследвания.

- Член на библиотечния екип.

д-р Николай Янев

- Изследовател (R2) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

- Магистър по Класическа филология (втора специалност „Новогръцка филология“) от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по европейска интеграция от Нов Български университет.

- Научните интереси в областта на социология и история на престъпността, социология на образованието.

- Член на библиотечния екип.

Георги Митов

- Студент по история в СУ "Св. Климент Охридски".

- Научните интереси в областта на византийската и средновековната балканска история, славянската и византийската палеография, кодикология и дипломатика.

- Член на библиотечния екип.

Красимир Иванов

- Учител по латински език в НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ".

- Научните интереси в областта на античната история, литература и култура, трансформацията на ранната Римска република в империя и гръцкото влияние върху Рим. Методология на преподаването на класическите езици.

- Член на библиотечния екип.

Димитър Драгнев

- Докторант в катедра „Класическа филология“, СУ „Св. Климент Охридски“.

- Учител по латински език в 17. СУ „Дамян Груев“, гр. София.

- Научните интереси в областта на класическите езици (латински и старогръцки) и други древни езици и тяхната история, както и в методиката на преподаването им.

- Член на библиотечния екип.

Екип на Проект "Кондики"

проф. д. и. н. Надя Христова Данова

- Институт за балканистика към БАН, от 2010 г. пенсионер. Работила е по издаването на български и чуждоезични извори за българската история.

- Научните й интереси са в областта на Просвещението и Романтизма, балканските национализми, история на идеите на Балканите XVIII-XIX век, история на детето и детската възраст на Балканите XVIII-XIX век.

- Ръководител на проект "Кондики".

Кета Мирчева

- Независим изследовател. Работила е по издаването на български и чуждоезични извори за българската история.

- Научните ѝ интереси са в областта на национализмите и история на идеите на Балканите през XVIII-XIX в.

- Член на екип "Кондики"

доц. д-р Олга Тодорова

- Институт за исторически изследвания на БАН. Работила е по издаването на български и чуждоезични извори за българската история.

- Научните й интереси са в областта на социалната и културно-религиозната история на България и Балканите през XV-XVIII в.

- Член на екип "Кондики".

доц. д-р Светлана Любомирова Иванова

- СУ "Св.Климент Охридски", Исторически факултет, преподавател по История на България ХV-ХVІІІ в., архивист в Ориенталски отдел на НБКМ. Работила е по изготвяне и публикуване на описи и преводи на османски документи и на Хилендарската кондика от ХVІІІ в.

- Научните й интереси са в областта на социалната история (микроистория), архивознанието.

- Член на екип "Кондики".