Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“. Част 1.

Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“ Част.1.

06.2016 – 12.2017 г.

Източник на финансиране: УКХ “Алма Матер”

Българският Светогорски манастир „Св. Георги Зограф“ притежава уникална и изключително богата ръкописна, архивна и библиотечна сбирка, която включва в единна органична колекция около 1000 ръкописа (български, гръцки, молдо-влахийски и др.), над 800 средновековни и възрожденски грамоти и документи (български, византийски, молдо-влахийски и османски) и стотици редки старопечатни книги, които не са налични в нито една българска библиотека.

Това натрупване е резултат на близо хиляда години непрекъсната библиографска традиция. Степента на съхраненост на писменото и документално наследство на Зограф е без аналог сред манастирите по българските земи, а стойността на сбирката не само за научната общност, но също така и за широката общественост, както у нас, така и в чужбина, е особено значима. В този смисъл уреждането, обнародването и изследването на богатата колекция на Зографския манастир е задача от първостепенна важност пред родната и чужда хуманитаристика.

Въвеждането в научен оборот на този значим архив би дало възможност на специалистите историци, филолози, лингвисти, икономисти и други изследователи с по-широки интердисциплинарни интереси да правят задълбочени проучвания. Научната дейност от една страна ще бъде фокусирана върху историята на Зограф като открои по-ясно ролята му на значим духовен център през периода на българското средновековие, османското владичество и следосвобожденска България.

От друга - ще даде възможност да бъдат погледнати под нов ъгъл цели периоди от родната ни история. Проучването и обнародването на тази сбирка отваря вратите за създаване на университетска школа от специалисти, която ще превърне университета в притегателен център за обучение на бъдещи специалисти.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” и Зографският манастир са установили отношения на взаимно доверие, дължащо се на дългогодишното успешно сътрудничество. Още през 2009 г. специалисти от университета започнаха дигитализация на Зографския архив. През юни 2014 г. Светогорската обител предостави на най-старото и авторитетно висше училище в България дигитален достъп до част от колекцията, а в рамките на университета бе основана “Зографската дигитална научно-изследователска библиотека към Софийския университет”.

Успешната съвместна работа между изследователите от СУ и Зографския манастир разкри огромния потенциал на подобно сътрудничество и през 2016 г. манастирът инициира процес по предоставянето на дигитални копия на Софийския университет от богатата си документална и книжовна колекция, която след необходимата научна обработка ще бъде предоставена за свободно ползване от българските и чужди учени.

Цели:

Основна дългосрочна цел на настоящия проект е да създаде интегрирана система за работа със Зографската колекция. Нейното постигане предполага изпълнението на следните задачи: 1) изработка на единни критерии за описание на документите, 2) създаване на тематични каталози, които ще позволят използване на информационния масив, 3) публикация на каталозите и организиране на информационна кампания в академията за възможностите, които те предоставят.

Друга цел на предлагания проект е да насърчи студенти и изследователи с хуманитарни интерси в прилагането на “цялостни” и интердисциплинарни подходи в заниманията им с културното и историческо наследство на България. Задачите тук включват: 1) организиране на поредица от публикации на извори и други документи с висока научна стойност, 2) подготовка на серия открити лекции с представяне на теми и открития в полето на различните изследователски екипи, 3) монтаж и публикуване в дигиталната Зографска стая на избрани видео материали от изнесените лекции.

Нашите задачи за периода 01.05.2016 - 01.12.2017, са: 1. синхронизиране на подходите и методите при описание и издаване на изворите (например изработване на единни стандарти за академично описание, избор на терминология от най-добрите традиции, избор на платформа за създаване на обща база от проприална и терминологична лексика, датировки, водни знаци, типове хартия, подвързии и под). За реализиране на тази задача са предвидени две форми: работни срещи; публични лекции; евентуално записване на лекции и слагането им в мултимедиен формат на страницата на Зографската електронна научна библиотека. 2. подготовка на началните продукти, различни за отделните групи в зависимост от степента на готовност на групата и от характера на материала: методически разработки, издания на каталози; издания на документи.

В резултат на тази съвместна работа бе изградена солидна база за устойчиво развитие. Сред по-важните ѝ резултати трябва да бъдат посочени следните:

  • участници в настоящия проект извършиха дигитализирането на Зографските документи, като днес манастирът е предоставил част от тях на свободен достъп в рамките на университетската библиотека (славянски ръкописи с инв. номера 1-405). В тази база ръкописите с инвентарни номера от 287 до 405 са неописани и неизвестни;
  • сформирани са екипи за проучване на славянските, гръцките, молдо-влахийските и османските извори, съхранявани в архива на Зограф;
  • манастирът е осигурил на екипите пълен и юридически регламентиран достъп до изследваните от тях документи (под формата на дигитални копия и възможност на място да се изучават архивните единици);
  • разработен е прототип на електронна платформа, която позволява по-нататъшното интегриране на данните от изследователската работа;
  • различните екипи поддържат постоянна комуникация, за да координират своята дейност.