Цели и задачи

Целите, които са залегнали в Устава на Фондацията, са следните:
  • Продължаване на издателската дейност на манастира и разпространяването на православна християнска литература.
  • Популяризиране на духовното и културно наследство на Зографската света обител, съдържащо се в различните нейни фондове: библиотека, архив, иконна сбирка, ризница и т.н.
  • Популяризиране на духовното и културно наследство и традиции на Православната църква.
  • Подпомагане изследванията на духовно-културното наследство на обителта, изучаване на манастирската история, поставена в контекста на светогорската, българската и въобще балканската история, както и на общоцърковната история.
  • Подпомагане дейностите по консервация и реставрация на манастирското наследство в различните му фондове.
  • Насърчаване и възпитаване на християнско самосъзнание и християнско родолюбие чрез изследователски и просветни дейности.