Молдо-влахийски екип

 

 
проф. д-р. Иван Билярски
– Научен сътрудник към ИИсИ – БАН. Преподавател във Варненски свободен университет, Юридически факултет.

– Научните му интереси са в областта на политическата идеология, история на правото, публикуване на изворови текстове, работа с ръкописи.

– Координатор и член на направление Молдо-влахийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р. Димитър Пеев
– Преподавател по старобългарски език в катедра Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”. Лектор по български език към Institut for Slavic Studies, Humboldt University, Berlin.

– Научните му интереси са в областта на старобългарския език, културна и политическа история на Slavia Orthodoxa, индо-европейски изследвания, дигитализация на средновековно наследство.

– Координатор и член на направление Молдо-влахийски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

prof. PhD Petronel Zahariuc
– Декан на Faculty of History, “Al. I. Cuza” University, Iaşi. Преподавател по история.

– Научните му интереси са в областта на средновековна и пред-модерна история на Румъния, история на православната Църква, славянска и румънска(кирилска) палеография, генеалогия, хералдика и сигилография.

– Член на направление Молдо-влахийски архиви, ръководител на румънския екип към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

PhD Gheorghe Lazar

– Associate professor Faculty of Archive, Buchares. Преподавател по славянска и румънска(кирилска) палеография, дипломатика и средновековна хронология.

– Научните му интереси са в областта на Социална и политическа история и идеология на средновековна и модерна Румъния, икономическа история на румънските княжества през XVII-XIX век;

– Член на направление Молдо-влахийски архиви, към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.